Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Očala so mi padla v vodo” 2023


1. Splošno 

Organizator in izvajalec nagradne igre z naslovom: “OČALA SO MI PADLA V VODO” (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Optika Mali Miha Mali s.p. (v nadaljevanju: organizator ali Optika Mali).

Pravila nagradne igre so v času nagradne igre objavljena na spletni strani www.optikamali.si

Nagradna igra velja za vse pravne in fizične osebe na področju Republike Slovenije.

2. Trajanje nagradne igre in pogoji sodelovanja 

Nagradna igra poteka od 10. julija 2023 do vključno 4. septembra 2023.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi vse pravne osebe, ki imajo svojo dejavnost registrirano v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Optika Mali Miha Mali s.p., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je poslana razglednica iz kraja, kjer so sodelujočim v vodo padla očala, korekcijska ali sončna.

V nagradno igro so vključene vse klasične razglednice, ki bodo na naslov organizatorja Optika Mali, Medvoška cesta 3, 1215 Medvode prišle po navadni pošti do vključno 4. septembra 2023. Na razglednici mora biti kontakt sodelujočega (e-naslov), da bo po žrebu z njim omogočena vzpostavitev stika za predajo nagrade.

Organizator ne prevzema odgovornosti za primer morebitnih tehničnih težav ali sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. nakup razglednice, pošiljanja po pošti, itd.).

3. Nagrada in nagradno žrebanje 

Izmed vseh udeležencev nagradne igre bomo izžrebali nagrajenca, ki bodo izpolnjevali pogoje nagradne igre. Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti tričlanske interne komisije z ročnim žrebom zmagovite razglednice. Če razglednica ne bo vsebovala e-naslova pošiljatelja, bomo žrebanje na licu mesta ponovili. Nagradno žrebanje bo izvedeno dne 6. septembra 2023 na sedežu organizatorja in ne bo potekalo javno. O rezultatih nagradne igre bo komisija sestavila zapisnik, ki se hrani pri organizatorju. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Nagrada je:

OČALA IZ PONUDBE OPTIKE MALI PO IZBORU NAGRAJENCA DO VREDNOSTI 500 EUR z vključenim ddv. Očala so lahko korekcijska, sončna, kombinirana. Pogoj za izbor očal je, da so na voljo in na zalogi v Optiki Mali v času izbora le-teh s strani nagrajenca.

4. Obveščanje in objava nagrajenca ter prejem nagrade 

Nagrajenec bo o nagradi obveščen v roku najkasneje v 2 delovnih dneh od datuma žrebanja z obvestilom na kontaktne podatke, ki jih je navedel na razglednici, s katero sodeluje v nagradnem žrebanju. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede izbora/prejema nagrade obveščen pisno s strani organizatorja.

Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in prejeti nagradi javno objavijo ter da se prejem nagrade dokumentira z avdio-video napravami in posnetek nato objavi na spletni strani organizatorja www.optikamali.si, na socialnih omrežjih podjetja Optika Mali Miha Mali s.p. ter drugih publikacijah in promocijskih materialih podjetja. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Vrednost nagrade presega 42,00 EUR, zato je nagrada obdavčena. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenec je seznanjen, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe oziroma druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost prejete nagrade skupaj s plačano akontacijo dohodnine se bo nagrajencu vključila v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan podpisati potrdilo o izročitvi in prejemu nagrade, na katero med drugim zapiše tudi svojo davčno številko. Nagrajenec bo lahko izbral in prevzel nagrado v prodajnih prostorih organizatorja, na naslovu Medvoška cesta 3, Medvode ali Cankarjeva cesta 7, Ljubljana.

5. Varstvo osebnih podatkov 

Udeleženci v nagradni igri soglašajo, da družba Optika Mali Miha Mali s.p. (v nadaljevanju upravljavec) kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter drugimi predpisi. Udeleženec v nagradni igri sodeluje s poslano razglednico in organizatorju dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter kraja bivališča v primeru, da bo nagrajen. Z izpolnitvijo zahtevanih korakov za sodelovanje v nagradni igri se šteje, da sodelujoči pristopi k sodelovanju in sprejema pravila in pogoje sodelovanja v tej nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljujejo uporabo navedenih osebnih podatkov upravljavcu v sledeče namene: izvedba nagradne igre in marketinški nameni.

Pridobljeni podatki se bodo obdelovali za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili podatki pridobljeni. Skladno z določili zakonodaje iz področja varstva osebnih podatkov, se bodo podatki po uresničitvi namena obdelave izbrisali, oz. uničili v primeru, da za njihovo uporabo nimamo dovoljenja ali soglasja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost dostopa, dopolnitve, popravka, blokiranja oz. omejitve obdelave, ugovora in izbrisa osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.

 

6. Pravilnik o zasebnosti 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljalcu, ne bo mogel sodelovati v igri oz. ni upravičen do nagrade. Organizator zagotavlja, da se bodo posredovani podatki obravnavali v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in ne bodo, brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi.

Nagrajenec mora ob izročitvi nagrade sporočiti točno ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča ter njegovo davčno številko, ker je potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre. Tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

7. Odgovornost organizatorja 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora pisno obvestiti vse udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prejema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

8. Končne določbe 

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 10.7.2023. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani: www.optikamali.si. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh morebitnih spremembah nagradne igre in pravil bodo udeleženci obveščeni z objavami na spletni strani Optike Mali www.optikamali.si. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na masa@optikamali.si. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča.

Medvode 7. julij 2023 

Nazaj na vrh